Παραλειπομένων Α´  -  I Chronicles

Παραλειπομένων Α´- Κεφάλαιο 2

ΤΑΥΤΑ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ· Ρουβήν, Συμεών, Λευί, ᾿Ιούδα, ᾿Ισσάχαρ, Ζαβουλών, 2 Δάν, ᾿Ιωσήφ, Βενιαμίν, Νεφθαλί, Γάδ, ᾿Ασήρ. 3 υἱοὶ ᾿Ιούδα· ῎Ηρ, Αὐνάν, Σηλώμ, τρεῖς ἐγεννήθησαν αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς Σαύας τῆς Χανανίτιδος. καὶ ἦν ῍Ηρ ὁ πρωτότοκος ᾿Ιούδα πονηρὸς ἐναντίον Κυρίου, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν. 4 καὶ Θάμαρ ἡ νύμφη αὐτοῦ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρά. πάντες υἱοὶ ᾿Ιούδα πέντε. 5 υἱοὶ Φαρές· ᾿Εσρὼμ καὶ ᾿Ιεμουήλ. 6 καὶ υἱοὶ Ζαρά· Ζαμβρὶ καὶ Αἰθὰν καὶ Αἰμὰν καὶ Καλχὰλ καὶ Δαράδ, πάντες πέντε. 7 καὶ υἱοὶ Χαρμί· ῎Αχαρ ὁ ἐμποδοστάτης ᾿Ισραήλ, ὃς ἠθέτησεν εἰς τὸ ἀνάθεμα. 8 καὶ υἱοὶ Αἰθάν, ᾿Αζαρίας. 9 καὶ υἱοὶ ᾿Εσρώμ, οἳ ἐτέχθησαν αὐτῷ· ὁ ῾Ιεραμεὴλ καὶ ὁ ᾿Αρὰμ καὶ ὁ Χαλέβ. 10 καὶ ᾿Αρὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμιναδὰβ καὶ ᾿Αμιναδὰβ ἐγέννησε τὸν Ναασσὼν ἄρχοντα οἴκου ᾿Ιούδα, 11 καὶ Ναασσὼν ἐγέννησε τὸν Σαλμών, καὶ Σαλμὼν ἐγέννησε τὸν Βοόζ, 12 καὶ Βοὸζ ἐγέννησε τὸν ᾿Ωβήδ, καὶ ᾿Ωβὴδ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεσσαί, 13 καὶ ᾿Ιεσσαὶ ἐγέννησε τὸν πρωτότοκον αὐτοῦ τὸν ᾿Ελιάβ· ᾿Αμιναδὰβ ὁ δεύτερος, Σαμαὰ ὁ τρίτος, 14 Ναθαναὴλ ὁ τέταρτος, Ζαδδαΐ ὁ πέμπτος, 15 ᾿Ασὸμ ὁ ἕκτος, Δαυὶδ ὁ ἕβδομος, 16 καὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτῶν Σαρουία καὶ ᾿Αβιγαία· καὶ υἱοὶ Σαρουία· ᾿Αβισὰ καὶ ᾿Ιωὰβ καὶ ᾿Ασαήλ, τρεῖς. 17 καὶ ᾿Αβιγαία ἐγέννησε τὸν ᾿Αμεσσά· καὶ πατὴρ ᾿Αμεσσὰ ᾿Ιοθὸρ ὁ ᾿Ισμαηλίτης. 18 καὶ Χαλὲβ υἱὸς ᾿Εσρὼμ ἔλαβε τὴν Γαζουβὰ γυναῖκα καὶ τὴν ῾Ιεριώθ. καὶ οὗτοι υἱοὶ αὐτῆς· ᾿Ιασὰρ καὶ Σουβὰβ καὶ ᾿Ορνά. 19 καὶ ἀπέθανε Γαζουβά, καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Χαλὲβ τὴν ᾿Εφράθ, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν ῎Ωρ· 20 καὶ ῍Ωρ ἐγέννησε τὸν Οὐρί, καὶ Οὐρὶ ἐγέννησε τὸν Βεσελεήλ. 21 καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν ᾿Εσρὼν πρὸς τὴν θυγατέρα Μαχὶρ πατρὸς Γαλαάδ, καὶ οὗτος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ αὐτὸς ἑξηκονταπέντε ἐτῶν ἦν. καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Σερούχ. 22 καὶ Σεροὺχ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιαΐρ. καὶ ἦσαν αὐτῷ εἴκοσι καὶ τρεῖς πόλεις ἐν τῇ Γαλαάδ. 23 καὶ ἔλαβε Γεδσοὺρ καὶ ᾿Αρὰμ τὰς κώμας ᾿Ιαΐρ ἐξ αὐτῶν, τὴν Κανὰθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, ἑξήκοντα πόλεις· πᾶσαι αὗται υἱῶν Μαχὶρ πατρὸς Γαλαάδ. 24 καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν ᾿Εσρὼν ἦλθε Χαλὲβ εἰς ᾿Εφραθά. καὶ ἡ γυνὴ ᾿Εσρὼν ᾿Αβιά, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν ᾿Ασχὼδ πατέρα Θεκωέ. 25 καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ ῾Ιεραμεὴλ πρωτοτόκου ᾿Εσρών, ὁ πρωτότοκος Ράμ, καὶ Βαανὰ καὶ ᾿Αρὰν καὶ ᾿Ασὸμ ἀδελφὸς αὐτοῦ. 26 καὶ ἦν γυνὴ ἑτέρα τῷ ῾Ιεραμεήλ, καὶ ὄνομα αὐτῇ ᾿Ατάρα· αὕτη ἐστὶ μήτηρ ᾿Οζόμ. 27 καὶ ἦσαν υἱοὶ Ρὰμ πρωτοτόκου ῾Ιεραμεήλ· Μαὰς καὶ ᾿Ιαμὶν καὶ ᾿Ακόρ. 28 καὶ ἦσαν υἱοὶ ᾿Οζόμ· Σαμαΐ καὶ ᾿Ιαδαέ. καὶ υἱοὶ Σαμαΐ· Ναδὰβ καὶ ᾿Αβισούρ. 29 καὶ ὄνομα τῆς γυναικὸς ᾿Αβισοὺρ ᾿Αβιχαία, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν ᾿Αχαβὰρ καὶ τὸν Μωήλ. 30 καὶ υἱοὶ Ναδάβ· Σαλὰδ καὶ ᾿Απφαίν. καὶ ἀπέθανε Σαλὰδ οὐκ ἔχων τέκνα. 31 καὶ υἱοὶ ᾿Απφαίν· ᾿Ισεμιήλ. καὶ υἱοὶ ᾿Ισεμιήλ· Σωσάν. καὶ υἱοὶ Σωσάν· ᾿Ααδαί. 32 καὶ υἱοὶ ᾿Ααδαί· ᾿Αχισαμάς, ᾿Ιεθέρ, ᾿Ιωνάθαν· καὶ ἀπέθανεν ᾿Ιεθὲρ οὐκ ἔχων τέκνα. 33 καὶ υἱοὶ ᾿Ιωνάθαν· Φαλὲδ καὶ ῾Οζάμ. οὗτοι ἦσαν υἱοὶ ῾Ιεραμεήλ. 34 καὶ οὐκ ἦσαν τῷ Σωσὰν υἱοί, ἀλλ᾿ ἢ θυγατέρες· καὶ τῷ Σωσὰν παῖς Αἰγύπτιος, καὶ ὄνομα αὐτῷ ᾿Ιωχήλ, 35 καὶ ἔδωκε Σωσὰν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ ᾿Ιωχὴλ παιδὶ αὐτοῦ εἰς γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν ᾿Εθθί. 36 καὶ ᾿Εθθὶ ἐγέννησε τὸν Ναθάν, καὶ Ναθὰν ἐγέννησε τὸν Ζαβέδ, 37 καὶ Ζαβὲδ ἐγέννησε τὸν ᾿Αφαμήλ, καὶ ᾿Αφαμὴλ ἐγέννησε τὸν ᾿Ωβήδ, 38 καὶ ᾿Ωβὴδ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιηού, καὶ ᾿Ιηοὺ ἐγέννησε τὸν ᾿Αζαρίαν, 39 καὶ ᾿Αζαρίας ἐγέννησε τὸν Χελλής, καὶ Χελλὴς ἐγέννησε τὸν ᾿Ελεασά, 40 καὶ ᾿Ελεασὰ ἐγέννησε τὸν Σοσομαΐ, καὶ Σοσομαΐ ἐγέννησε τὸν Σαλούμ, 41 καὶ Σαλοὺμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεχεμίαν, καὶ ᾿Ιεχεμίας ἐγέννησε τὸν ᾿Ελισαμά, καὶ ᾿Ελισαμὰ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισμαήλ. 42 καὶ υἱοὶ Χαλὲβ ἀδελφοῦ ῾Ιεραμεήλ· Μαρισὰ ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ, οὗτος πατὴρ Ζίφ· καὶ υἱοὶ Μαρισὰ πατρὸς Χεβρών. 43 καὶ υἱοὶ Χεβρών· Κορὲ καὶ Θαπφοὺς καὶ Ρεκὸμ καὶ Σαμαά. 44 καὶ Σαμαὰ ἐγέννησε τὸν Ραὲμ πατέρα ᾿Ιεκλάν, καὶ ᾿Ιεκλὰν ἐγέννησε τὸν Σαμαΐ· 45 καὶ υἱὸς αὐτοῦ Μαών, καὶ Μαὼν πατὴρ Βαιθσούρ. 46 καὶ Γαιφὰ ἡ παλλακὴ Χαλὲβ ἐγέννησε τὸν ᾿Αρρὰν καὶ τὸν Μωσὰ καὶ τὸν Γεζουέ. 47 καὶ υἱοὶ ᾿Αδδαΐ· Ραγὲμ καὶ ᾿Ιωάθαμ καὶ Σωγὰρ καὶ Φαλὲκ καὶ Γαιφὰ καὶ Σαγαέ. 48 καὶ ἡ παλλακὴ Χαλὲβ Μωχὰ ἐγέννησε τὸν Σαβὲρ καὶ τὸν Θαράμ. 49 καὶ ἐγέννησε Σαγαὲ πατέρα Μαρμηνὰ καὶ τὸν Σαοὺ πατέρα Μαχαμηνὰ καὶ πατέρα Γαιβαά· καὶ θυγάτηρ Χαλὲβ ᾿Ασχά. 50 οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Χαλέβ. υἱοὶ ῍Ωρ πρωτοτόκου ᾿Εφραθά· Σωβὰλ πατὴρ Καριαθιαρίμ. 51 Σαλωμὼν πατὴρ Βαιθλαὲμ καὶ ᾿Αρὶμ πατὴρ Βαιθγεδώρ. 52 καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Σωβὰλ πατρὶ Καριαθιαρίμ· ᾿Αραὰ καὶ Αἰσὶ καὶ ᾿Αμμανὶθ 53 καὶ Οὐμασφαέ, πόλις ᾿Ιαΐρ, Αἰθαλὶμ καὶ Μιφιθὶμ καὶ ῾Ησαμαθὶμ καὶ ῾Ημασαραΐμ· ἐκ τούτων ἐξήλθοσαν οἱ Σαραθαῖοι καὶ υἱοὶ ᾿Εσθαάμ. 54 υἱοὶ Σαλωμών· Βαιθλαέμ, Νετωφαθί, ᾿Αταρὼθ οἴκου ᾿Ιωὰβ καὶ ἥμισυ τῆς Μαλαθί, ᾿Ησαρί, 55 πατριαὶ γραμματέων κατοικοῦντες ἐν ᾿Ιάβις, Θαργαθιΐμ, Σαμαθιΐμ, καὶ Σωχαθίμ· οὗτοι οἱ Κιναῖοι οἱ ἐλθόντες ἐκ Μεσημὰ πατρὸς οἴκου Ρηχάβ.