Παραλειπομένων Α´  -  I Chronicles

Παραλειπομένων Α´- Κεφάλαιο 1

ΑΔΑΜ, Σήθ, ᾿Ενώς, 2 Καϊνᾶν, Μαλελεήλ, ᾿Ιάρεδ, 3 ᾿Ενώχ, Μαθουσάλα, Λάμεχ, 4 Νῶε. υἱοὶ Νῶε· Σήμ, Χάμ, ᾿Ιάφεθ. 5 υἱοὶ ᾿Ιάφεθ· Γαμέρ, Μαγώγ, Μαδαΐμ, ᾿Ιωϋάν, ῾Ελισά, Θοβέλ, Μοσὸχ καὶ Θίρας. 6 καὶ οἱ υἱοὶ Γαμέρ· ᾿Ασχανὰζ καὶ Ριφὰθ καὶ Θοργαμά. 7 καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ιωϋάν· ῾Ελισὰ καὶ Θαρσίς, Κίτιοι καὶ Ρόδιοι. 8 καὶ οἱ υἱοὶ Χάμ· Χοὺς καὶ Μεσραΐμ, Φούδ, καὶ Χαναάν. 9 καὶ υἱοὶ Χούς· Σαβὰ καὶ Εὐιλὰ καὶ Σαβαθὰ καὶ Ρεγμά, καὶ Σεβεθαχά. καὶ υἱοὶ Ρεγμά· Σαβὰ καὶ Δαδάν. 10 καὶ Χοὺς ἐγέννησε τὸν Νεβρώδ· οὗτος ἤρξατο εἶναι γίγας κυνηγὸς ἐπὶ τῆς γῆς.* 17 υἱοὶ Σήμ· Αἰλὰμ καὶ ᾿Ασσοὺδ καὶ ᾿Αρφαξάδ.** 24 Σαλά, 25 ῎Εβερ, Φαλέγ, Ραγαῦ, 26 Σερούχ, Νεχώρ, Θάρα, 27 ῾Αβραάμ. 28 υἱοὶ δὲ ῾Αβραάμ· ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ισμαήλ. 29 αὗται δὲ αἱ γενέσεις πρωτοτόκου ᾿Ισμαήλ· Ναβαιὼθ καὶ Κηδάρ, Ναβδεήλ, Μαβσάμ, 30 Μασμά, ᾿Ιδουμά, Μασσή, Χονδάν, Θαιμάν, 31 ᾿Ιεττούρ, Ναφὲς καὶ Κεδμά. οὗτοί εἰσιν υἱοὶ ᾿Ισμαήλ. 32 καὶ υἱοὶ Χεττούρας παλλακῆς ῾Αβραάμ· καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ζεμβράμ, ᾿Ιεξάν, Μαδιάμ, Μαδάμ, Σοβάκ, Σωέ. καὶ υἱοὶ ᾿Ιεξάν· Δαιδὰν καὶ Σαβά. 33 καὶ υἱοὶ Μαδιάμ· Γαιφὰρ καὶ ᾿Οφὲρ καὶ ᾿Ενὼχ καὶ ᾿Αβιδὰ καὶ ᾿Ελλαδά. πάντες οὗτοι υἱοὶ Χεττούρας. 34 καὶ ἐγέννησεν ῾Αβραὰμ τὸν ᾿Ισαάκ. καὶ υἱοὶ ᾿Ισαάκ· ᾿Ιακὼβ καὶ ῾Ησαῦ. 35 υἱοὶ ῾Ησαῦ· ᾿Ελιφὰζ καὶ Ραγουὴλ καὶ ᾿Ιεοὺλ καὶ ᾿Ιεγλὸμ καὶ Κορέ. 36 υἱοὶ ᾿Ελιφάζ· Θαιμὰν καὶ ᾿Ωμάρ, Σωφὰρ καὶ Γοωθὰμ καὶ Κενὲζ καὶ τῆς Θαμνὰ ᾿Αμαλήκ. 37 καὶ υἱοὶ Ραγουήλ· Ναχές, Ζαρέ, Σομὲ καὶ Μοζέ. 38 υἱοὶ Σηΐρ· Λωτάν, Σωβάλ, Σεβεγών, ᾿Ανά, Δησών, ῾Ωσὰρ καὶ Λισάν. 39 καὶ υἱοὶ Λωτάν· Χορρὶ καὶ Αἰμάν, ἀδελφὴ δὲ Λωτὰν Θαμνά. 40 υἱοὶ Σωβάλ· Γωλάμ, Μαναχάθ, Γαιβήλ, Σὼβ καὶ ᾿Ωνάν. υἱοὶ δὲ Σεβεγών· ᾿Αϊὰ καὶ ᾿Ανά. 41 υἱοὶ ᾿Ανά· Δαισών. υἱοὶ δὲ Δαισών· ᾿Εμερὼν καὶ ᾿Εσεβὰν καὶ ᾿Ιεθρὰν καὶ Χαρράν. 42 καὶ υἱοὶ ῾Ωσάρ· Βαλαὰμ καὶ Ζουκὰμ καὶ ᾿Ιωκάν. υἱοὶ Δαισάν· ῍Ως καὶ ᾿Αράν. 43 καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς αὐτῶν· Βαλὰκ υἱὸς Βεώρ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Δενναβά. 44 καὶ ἀπέθανε Βαλάκ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ᾿Ιωβὰβ υἱὸς Ζαρὰ ἐκ Βοσόρρας. 45 καὶ ἀπέθανεν ᾿Ιωβάβ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ᾿Ασὸμ ἐκ γῆς Θαιμανών. 46 καὶ ἀπέθανεν ᾿Ασόμ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ᾿Αδὰδ υἱὸς Βαρὰδ ὁ πατάξας Μαδιὰμ ἐν τῷ πεδίῳ Μωάβ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Γεθθαίμ. 47 καὶ ἀπέθανεν ᾿Αδάδ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Σεβλὰ ἐκ Μασεκκᾶς. 48 καὶ ἀπέθανε Σεβλά, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Σαοὺλ ἐκ Ροωβὼθ τῆς παρὰ ποταμόν. 49 καὶ ἀπέθανε Σαούλ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Βαλαεννὼρ υἱὸς ᾿Αχοβώρ. 50 καὶ ἀπέθανε Βαλαεννώρ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ᾿Αδὰδ υἱὸς Βαράδ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Φογώρ. 51 ἡγεμόνες ᾿Εδώμ· ἡγεμὼν Θαμνά, ἡγεμὼν Γωλαδά, ἡγεμὼν ᾿Ιεθέρ, 52 ἡγεμὼν ᾿Ελιβαμάς, ἡγεμὼν ᾿Ηλάς, ἡγεμὼν Φινών, 53 ἡγεμὼν Κενέζ, ἡγεμὼν Θαιμάν, ἡγεμὼν Μαβσάρ, ἡγεμὼν Μαγεδιήλ, ἡγεμὼν Ζαφωΐν. οὗτοι ἡγεμόνες ᾿Εδώμ.