Παραλειπομένων Α´  -  I Chronicles

Παραλειπομένων Α´- Κεφάλαιο 4

ΚΑΙ υἱοὶ ᾿Ιούδα· Φαρές, ᾿Εσρὼμ καὶ Χαρμὶ καὶ ῎Ωρ, Σουβὰλ 2 καὶ Ράδα υἱὸς αὐτοῦ· καὶ Σουβὰλ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιέθ, καὶ ᾿Ιὲθ ἐγέννησε τὸν ᾿Αχιμαΐ, καὶ τὸν Λαάδ· αὗται αἱ γενέσεις τοῦ Σαραθί. 3 καὶ οὗτοι υἱοὶ Αἰτάμ· ᾿Ιεζραὴλ καὶ ᾿Ιεσμὰν καὶ ᾿Ιεβδάς, καὶ ὄνομα ἀδελφῆς αὐτῶν ᾿Εσηλεββών. 4 καὶ Φανουὴλ πατὴρ Γεδώρ, καὶ ᾿Αζὴρ πατὴρ ᾿Ωσάν. οὗτοι υἱοὶ ῍Ωρ τοῦ πρωτοτόκου ᾿Εφραθὰ πατρὸς Βαθαλαέν. 5 καὶ τῷ ᾿Ασοὺρ πατρὶ Θεκωὲ ἦσαν δύο γυναῖκες, ᾿Αωδὰ καὶ Θοαδά. 6 καὶ ἔτεκεν αὐτῷ ᾿Αωδὰ τὸν ᾿Ωχαία καὶ τὸν ᾿Ηφὰλ καὶ τὸν Θεμὰν καὶ τὸν ᾿Αασθήρ· πάντες οὗτοι υἱοὶ ᾿Αωδᾶς. 7 καὶ υἱοὶ Θοαδᾶς· Σερὲθ καὶ Σαὰρ καὶ ᾿Εθνάν. 8 καὶ Κὼς ἐγέννησε τὸν ᾿Ενὼβ καὶ τὸν Σαβαθά. καὶ γεννήσεις ἀδελφοῦ Ρηχὰβ υἱοῦ ᾿Ιαρίν. 9 καὶ ἦν ᾿Ιγαβὴς ἔνδοξος ὑπὲρ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ· καὶ ἡ μήτηρ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιγαβὴς λέγουσα· ἔτεκον ὡς γαβής. 10 καὶ ἐπεκαλέσατο ᾿Ιγαβὴς τὸν Θεὸν ᾿Ισραὴλ λέγων· ἐὰν εὐλογῶν εὐλογήσῃς με καὶ πληθύνῃς τὰ ὅριά μου καὶ ᾖ ἡ χείρ σου μετ᾿ ἐμοῦ, καὶ ποιήσεις γνῶσιν τοῦ μὴ ταπεινῶσαί με· καὶ ἐπήγαγεν ὁ Θεὸς πάντα, ὅσα ᾐτήσατο. 11 καὶ Χαλὲβ πατὴρ ᾿Ασχὰ ἐγέννησε τὸν Μαχίρ· οὗτος πατὴρ ᾿Ασσαθών. 12 καὶ ᾿Ασσαθὼν ἐγέννησε τὸν Βαθραίαν καὶ τὸν Βεσσηὲ καὶ τὸν Θανὰ πατέρα πόλεως Ναᾶς ἀδελφοῦ ᾿Εσελὼμ τοῦ Κενεζί· οὗτοι ἄνδρες Ρηφά. 13 καὶ υἱοὶ Κενέζ· Γοθονιὴλ καὶ Σαραΐα. καὶ υἱοὶ Γοθονιήλ, ᾿Αθάθ. 14 καὶ Μαναθὶ ἐγέννησε τὸν Γοφερά. καὶ Σαραΐα ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωὰβ πατέρα ᾿Αγεαδδαΐρ, ὅτι τέκτονες ἦσαν. 15 καὶ υἱοὶ Χαλὲβ υἱοῦ ᾿Ιεφοννή· ᾿Ηρά, ᾿Αδὰ καὶ Νοόμ. καὶ υἱοὶ ᾿Αδά, Κενέζ. 16 καὶ υἱοὶ Γεσεήλ· Ζὶφ καὶ Ζεφὰ καὶ Θεφιὰ καὶ ᾿Εσεραήλ. 17 καὶ υἱοὶ ᾿Εσρί· ᾿Ιεθέρ, Μωρὰδ καὶ ῎Αφερ καὶ ᾿Ιαμών. καὶ ἐγέννησεν ᾿Ιεθὲρ τὸν Μαρὼν καὶ τὸν Σεμαΐ καὶ τὸν Μαρὲθ πατέρα ᾿Εσθαιμών. 18 καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ (αὕτη ᾿Αδία) ἔτεκε τὸν ᾿Ιάρεδ πατέρα Γεδὼρ καὶ τὸν ᾿Αβὲρ πατέρα Σωχὼν καὶ τὸν Χετιὴλ πατέρα Ζαμών. καὶ οὗτοι υἱοὶ Βετθία θυγατρὸς Φαραώ, ἣν ἔλαβε Μωρήδ. 19 καὶ υἱοὶ γυναικὸς τῆς ᾿Ιδουΐας ἀδελφῆς Ναχὲμ πατρὸς Κεϊλά, Γαρμὶ καὶ ᾿Εσθαιμών, Νωχαθί. 20 καὶ υἱοὶ Σεμιών· ᾿Αμνὼν καὶ ᾿Ανὰ υἱὸς Φανὰ καὶ Θιλών. καὶ υἱοὶ Σεΐ· Ζωὰθ καὶ υἱοὶ Ζωάβ, 21 υἱοὶ Σηλὼμ υἱοῦ ᾿Ιούδα· ῍Ηρ πατὴρ Ληχάβ, καὶ Λααδὰ πατὴρ Μαρισὰ καὶ γενέσεις οἰκείων ᾿Εφραδαβὰκ τῷ οἴκῳ ᾿Εσοβὰ 22 καὶ ᾿Ιωακὶμ καὶ ἄνδρες Χωζηβὰ καὶ ᾿Ιωὰς καὶ Σαράφ, οἳ κατῴκησαν ἐν Μωάβ· καὶ ἀπέστρεψεν αὐτοὺς ἀβεδηρὶν ἀθουκιΐμ. 23 οὗτοι κεραμεῖς οἱ κατοικοῦντες ἐν ᾿Αταΐμ καὶ Γαδηρὰ μετὰ τοῦ βασιλέως, ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐνίσχυσαν καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ. 24 υἱοὶ Συμεών· Ναμουὴλ καὶ ᾿Ιαμίν, ᾿Ιαρίβ, Ζαρέ, Σαούλ· 25 Σαλὲμ υἱὸς αὐτοῦ, Μαβασὰμ υἱὸς αὐτοῦ, Μασμὰ υἱὸς αὐτοῦ, 26 ᾿Αμουὴλ υἱὸς αὐτοῦ, Σαβοὺδ υἱὸς αὐτοῦ, Ζακχοὺρ υἱὸς αὐτοῦ, Σεμεΐ υἱὸς αὐτοῦ. 27 Καὶ τῷ Σεμεΐ υἱοὶ ἑκκαίδεκα καὶ θυγατέρες τρεῖς· καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν οὐκ ἦσαν υἱοὶ πολλοί· καὶ πᾶσαι αἱ πατριαὶ αὐτῶν οὐκ ἐπλεόνασαν ὡς υἱοὶ ᾿Ιούδα. 28 καὶ κατῴκησαν ἐν Βηρσαβεὲ καὶ Σαμὰ καὶ Μωλαδά, καὶ ἐν ᾿Εσηρσουὰλ 29 καὶ ἐν Βαλαὰ καὶ ἐν Βοασὸμ καὶ ἐν Θουλὰδ 30 καὶ ἐν Βαθουὴλ καὶ ἐν ῾Ερμὰ καὶ ἐν Σικελὰγ 31 καὶ ἐν Βαιθμαριμὼθ καὶ ῾Ημισουσεωσὶν καὶ οἶκον Βαρουσεωρίμ· αὗται αἱ πόλεις αὐτῶν ἕως βασιλέως Δαυίδ. 32 καὶ ἐπαύλεις αὐτῶν· Αἰτὰν καὶ ᾿Ηνρεμμὼν καὶ Θοκκὰν καὶ Αἰσάν, πόλεις πέντε. 33 καὶ πᾶσαι ἐπαύλεις αὐτῶν κύκλῳ τῶν πόλεων τούτων ἕως Βάαλ· αὕτη ἡ κατάσχεσις αὐτῶν καὶ ὁ καταλοχισμὸς αὐτῶν. 34 καὶ Μοσωβὰβ καὶ ᾿Ιεμολὸχ καὶ ᾿Ιωσία υἱὸς ᾿Αμασία 35 καὶ ᾿Ιωὴλ (καὶ οὗτος υἱὸς ᾿Ασαβία), υἱὸς Σαραία, υἱὸς ᾿Ασιὴλ 36 καὶ ᾿Ελιωναΐ καὶ ᾿Ιακαβὰ καὶ ᾿Ιασουΐα καὶ ᾿Ασαΐα καὶ ᾿Ιεδιὴλ καὶ ᾿Ισμαὴλ καὶ Βαναίας 37 καὶ Ζουζὰ υἱὸς Σαφαΐ υἱοῦ ᾿Αλὼν υἱοῦ ᾿Ιεδιὰ υἱοῦ Σεμρὶ υἱοῦ Σαμαίου. 38 οὗτοι οἱ διελθόντες ἐν ὀνόμασιν ἀρχόντων ἐν ταῖς γενέσεσιν αὐτῶν· καὶ ἐν οἴκοις πατριῶν αὐτῶν ἐπληθύνθησαν εἰς πλῆθος, 39 καὶ ἐπορεύθησαν ἕως τοῦ ἐλθεῖν Γέραρα ἕως τῶν ἀνατολῶν τῆς Γαὶ τοῦ ζητῆσαι νομὰς τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν· 40 καὶ εὗρον νομὰς πλείονας καὶ ἀγαθάς, καὶ ἡ γῆ πλατεῖα ἐναντίον αὐτῶν καὶ εἰρήνη καὶ ἡσυχία, ὅτι ἐκ τῶν υἱῶν Χὰμ τῶν κατοικούντων ἐκεῖ ἔμπροσθεν. 41 καὶ ἤλθοσαν οὗτοι οἱ γεγραμμένοι ἐπ᾿ ὀνόματος ἐν ἡμέραις ᾿Εζεκίου βασιλέως ᾿Ιούδα καὶ ἐπάταξαν τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τοὺς Μιναίους, οὓς εὕροσαν ἐκεῖ, καὶ ἀναθεμάτισαν αὐτοὺς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ᾤκησαν ἀντ᾿ αὐτῶν, ὅτι νομαὶ τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν ἐκεῖ. 42 καὶ ἐξ αὐτῶν ἀπὸ τῶν υἱῶν Συμεὼν ἐπορεύθησαν εἰς ὄρος Σηὶρ ἄνδρες πεντακόσιοι, καὶ Φαλαεττία καὶ Νωαδία καὶ Ραφαΐα καὶ ᾿Οζιὴλ υἱοὶ ᾿Ιεσὶ ἄρχοντες αὐτῶν· 43 καὶ ἐπάταξαν τοὺς καταλοίπους τοὺς καταλειφθέντας τοῦ ᾿Αμαλὴκ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.